គ្រឿងសម្លប្រហើរ
$0.50
In Stock
{{ errors.first('quantity') }}
Description

គ្រឿងសម្លប្រហើរ (ស្លឹកគ្រៃហាន់)

 

Specification
Brand none
Weight 15g
sugar 150%
ice Normal
Pack 1 Unit
Weight 500g
cook Steam
Weight2 1kg
Units
Units
Units
Scoop