សណ្តែកដីលីង(ថ្មី)
As low as $2.25

សណ្តែកដីលីង(ថ្មី)

{{ errors.first('quantity') }}
Description

សណ្តែកដីលីង(ថ្មី)

Specification
Brand none
Weight 15g
sugar 150%
ice Normal
Pack 1 Unit
Weight 500g
cook Steam
Weight2
Units
Units
Units
Scoop