គ្រឿងការី
$0.63
In Stock

គ្រឿងការី ( ហាន់រួច)

{{ errors.first('quantity') }}
Description

គ្រឿងការី ( ហាន់រួច)

 

Specification
Brand none
Weight 15g
sugar 150%
ice Normal
Pack 1 Unit
Weight 500g
cook Steam
Weight2 1kg
Units
Units
Units
Scoop