គ្រឿងលាយសម្លការី
$0.75
In Stock

គ្រឿងលាយសម្លការី

{{ errors.first('quantity') }}
Description

គ្រឿងលាយសម្លការី

Specification
Brand none
Weight 15g
sugar 150%
ice Normal
Pack 1 Unit
Weight 500g
cook Steam
Weight2 1kg
Units
Units
Units
Scoop