ស្បៀងអាហារ( Support for Covid zone)
$7.50
In Stock
ស្ករស 1 kg អំបិល 1Kg មីជាតិ 4 កញ្ចប់ មី Indo mie 4 កញ្ចប់ ទឹកត្រី 1 ដប ទឹកសុីអុីវ 1 ដប ត្រីខ 4 កំប៉ុង ទឹកដោះគោ 1 កំប៉ុង
Sold By : Sokthea Mart [0.0]
{{ errors.first('quantity') }}
Description
ស្ករស 1 kg អំបិល 1Kg មីជាតិ 4 កញ្ចប់ មី Indo mie 4 កញ្ចប់ ទឹកត្រី 1 ដប ទឹកសុីអុីវ 1 ដប ត្រីខ 4 កំប៉ុង ទឹកដោះគោ 1 កំប៉ុង
Specification
Brand
Weight
sugar
ice
Pack
Weight
cook
Weight2
Units
Units
Units
Scoop