ប្រេងរឹតភីថី
$15.38
In Stock
អត្ថប្រយោជន៍៖ -​ ជួយបំបាត់ការឈឺចាប់ - ជួយបំបាត់ការរលាកមួយចំនួន - ជួយបំបាត់ការឈឺចាប់ រក្សាសរីរាង្គខាងក្នុង - ប្រើបានចាប់ពីក្នេងអាយុ ១ខួបឡើងទៅ - ការពារមេរោគឆ្លង" - បរិមាណ 15ml
Sold By : Green Point [0.0]
{{ errors.first('quantity') }}
Description
អត្ថប្រយោជន៍៖ -​ ជួយបំបាត់ការឈឺចាប់ - ជួយបំបាត់ការរលាកមួយចំនួន - ជួយបំបាត់ការឈឺចាប់ រក្សាសរីរាង្គខាងក្នុង - ប្រើបានចាប់ពីក្នេងអាយុ ១ខួបឡើងទៅ - ការពារមេរោគឆ្លង" - បរិមាណ 15ml
Specification
Brand